UITNODIGING LEDENVERGADERING


Datum: donderdag 29 november 2018

Locatie: Kantine v.v. Noordhoek

Aanvang: 21:00uur

 

Beste Leden,

 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van V.V. Noordhoek, welke zal plaatsvinden op donderdag 29 november 2018 om 21:00 in de kantine.

 

Agenda:
 1. Opening door de penningmeester.
2. Vaststelling notulen van de vorige vergadering. Deze zijn ter inzage verkrijgbaar bij één van de huidige bestuursleden.
3. Bestuursverkiezing: Pascal van Dijck en Henk Krijnen zijn aftredend en niet herkiesbaar. Paul van der Geest en John ten Hove zijn herkiesbaar.      Kandidaten voor een bestuursfunctie zijn zeer welkom, en kunnen zich melden voor donderdag 29 november bij één van de huidige bestuursleden.
4. Jaarverslag van de secretaris.
5. Jaarverslag van de penningmeester.
6. Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming van een nieuw lid voor deze commissie.
7. Mededelingen en/of ingekomen stukken.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

Wij kijken uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,

Bestuur v.v. Noordhoek